บินตรงทัวร์สิบสองปันนา เยือนถิ่นล้านนา เมืองไตลื้อ พาราณสี มนต์เสน่ห์แห่งชาวไทลื้อสิบสองปันนา 4วัน3คืน

ทัวร์รถไฟจีน

ทัวร์สิบสองปันนา เชียงรุ่ง ธรรมชาติขุนเขาอันงดงามสู่ดินแดนแห่งนกยูง มนต์เสน่ห์แห่งชาวไทลื้อสิบสองปันนา


บินตรงสิบสองปันนาโดยสายการบิน RUILI AIRLINES สามารถขึ้นได้ที่เชียงรายและเชียงใหม่


เที่ยวสิบสองปันนา,ทัวร์สิบสองปันนา,การเดินทางไปสิบสองปันนา,เมืองสิบสองปันนา,บริษัททัวร์สิบสองปันนา,โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย

สิบสองปันนา หรือ เชียงรุ่ง หรือหลายคนอาจเรียก เชียงรุ้ง ส่วนชาวไทลื้อในสิบสองปันนาเรียกว่า เจียงฮุ่ง หรือ แจ่งฮุ้งความหมายของคำว่าเชียง หรือ เจียง,แจ่ง นั้นหมายถึง เมือง : คือเมืองใหญ่ที่เคยมีกษัตรย์ปกครองมาก่อน ซึ่งคำเรียกเล่านี้มีรากฐานศัพท์จากภาษาไทยล้านนา ซึ่งรวมถึงสิบสองปันนาซึ่งครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ก็อยู่ในดินแดนของล้านนา ส่วนความหมายของคำว่า รุ่ง หรือ ฮุ่ง,ฮุ้ง นั้นหมายถึง รุ่งเช้า หรือรุ่งอรุณนั่น เอง เมื่อรวมคำสองคำเข้าด้วยกันก็จะหมายถึง เมืองแห่งรุ่งอรุณ ซึ่งความหมายนี้ ตามที่ผู้เฒ่าผู้แก่ชาวสิบสองปันนาเล่าว่าครั้งหนึ่งในพุทธการพุทธเจ้าเคยเสด็จมาถึงเมืองสิบสองปันนานี้ในเวลารุ่งเช้า ดังนั้นชาวไทลื้อจึงตั้งชื่อเมืองนี้ว่าเชียงรุ่ง หรือเจียงฮุ่ง นั้นเอง

โปรแกรมท่องเที่ยวสิบสองปันนา 4วัน3คืน (ไปเครื่อง-กลับเครื่อง)

รับส่งสนามบิน บินตรงสิบสองปันนาโดยสายการบิน RUILI AIRLINES

เชียงรุ่ง-เชียงใหม่ บินทุกวัน จันทร์/พุธ/ศุกร์/อาทิตย์


เชียงรุ่ง-เชียงร่ายบินทุกวันวันอังคาร/พฤหัสบดี/วันเสาร์

สิบสองปันนา – เชียงใหม่หรือเชียงราย (DR5359: 09:40)  

เชียงใหม่หรือเชียงราย – สิบสองปันนา (DR5360: 10:50-13.00) 

รายละเอียด: ดังนี้ โปรแกรมส่วนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามลูกค้า

วันที่ 1 : รับสนามบิน –  สวนป่าม่านทิง - วัดป่าเจย์ - โชว์พาราณสีสิบสองปันนา

08.30 น.  พร้อมคณะที่สนามบินเชียงใหม่หรือเชียงราย เคาน์เตอร์ของสายการบิน RUILI AIRLINES เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คสัมภาระก่อนเดินทาง

09.50 น.  นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองเชียงรุ้ง (สิบสองปันนา)โดยสายการบิน RUILI AIRLINES  เที่ยวบินที่ DR5360 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที)11.50 น.   ถึงสนามบินสิบสองปันนา ตามเวลาท้องถิ่น (เวลาที่เชียงรุ้งเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและรถปรับอากาศรอรับท่าน  จากนั้นพาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก (เชียงรุ้ง) 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น. พาเดินชมวัดป่าเจย์ (วัดป่าเชต์มหาราชฐาน) เป็นวัดพุทธหินยาน( เถรวาส ) ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสวนม่านทิง อยู่บนเนื้อที่ 3,000 ตารางเมตรในอดีตวัดแห่งนี้ เคยเป็นวัดที่เจ้าปกครองสิบสองปันนาได้ใช้เป็นที่ไหว้พระและประกอบศาสนกิจ ภายในวัดมีวิหาร
                อุโบสถและกุฏิซึ่งเป็นที่จำวัดของพระสงค์ รวมไปถึงอาคารที่เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยพุทธศาสนาของมณฑลยูนนานอีกด้วย วัดป่าเจถือได้ว่าเป็นศาสนสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเมืองเชียงรุ้ง ในปัจจุบันมีชาวไทลื้อและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามานมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิภายในวัดอยู่ไม่ขาดสาย14.00 น.  จากนั้นนำคณะชมสวนม่านทิง หรือบ้านถิ่น และวัดซึ่งเป็นสวนสาธารณะตั้งแต่สมัยก่อนที่กษัตริย์ไตลื้อใช้เดินเล่น และพักผ่อนหย่อนใจ และยังเป็นสวนที่ท่านโจวเอินไหล มาร่วมงานประเพณีสงกรานต์กับพี่น้องชาวไตลื้อ โดยท่านแต่งชุดไตลื้อ
                และทางรัฐบาลสิบสองปันนาก็เลย สร้างอนุสาวรีย์ท่านไว้เป็นที่ระลึก ชมเจีดย์ขาวและเจดีย์แปดเหลี่ยม ซึ่งสร้างจำลอง  ชมและถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ขันโตกอาหารพื้นเมืองไทลื้อ

19.00น  นำท่านไปชมโชว์พาราณสี  ของสิบสองปันนา พบกับฉากสุดอลังการและการแสดงโชว์การกรรมโลดโผนสุดตื่นตาตื่นใจ จากนั้นพาท่าน  เข้าสู่โรงแรมที่พัก (เชียงรุ้ง)  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
                 ** โรงแรมใกล้ถนนคนเดินริมน้ำโขง **

 
วันที่ 2 : สวนป่าดงดิบ  – โชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนี่ -น้ำตกเก้ามังกร -วัดหลวงเมืองลื้อ - พิพิธภัณฑ์ชนชาติสิบสองปันนา - ดนตรีน้ำพุกลางคืน(ไม่ได้แสดงทุกวัน) 

07.30 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหาร ในที่พัก

09.00 น.   นำคณะเดินทางไปยังสวนป่าดงดิบ จากนั้นชมการเรียกนกยูงบินลงมาจากภูเขา เป็นฝูงขนาดใหญ่ จากนั้นขึ้นไปชมหมู่บ้านเผ่าอายหนี่หรือเผ่าอีก้อร่วมพิธีแต่งงานแบบชนเผ่าและร่วมเต้นรำกับสาวๆ ชนเผ่าอายหนี่ ชมการแสดงที่น้ำตกเก้ามังกร12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.   นำท่านชม วัดหลวงเมืองลื้อ วัดนิกายหินยานหรือเถรวาท ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยศาสนาพุทธสิบสองปันนา เพื่อใช้ศึกษาพระพุทธศาสนา และแลกเปลี่ยน สืบค้นภูมิประวัติเดิมของบรรพบุรุษ ภายในมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นพระพุทธรูปปางคันธารราฐ พระพุทธรูปปางขอฝน
                 (ยืน) เป็นพระพุทธรูปที่สร้างตามคติความเชื่อที่ว่า สมัยหนึ่งนครสาวัตถี แคว้นโกศล เกิดความแห้งแล้ง ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล พืชผลได้รับความเสียหาย ประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระประสงค์จะอนุเคราะห์แก่มหาชน
                  พระพุทธองค์ทรงผ้าวัสสิก สาฎก (ผ้าอาบน้ำฝน) แล้วเสด็จไปประทับ ณ บันไดสระโบกขรณี ยกพระหัตถ์ขวาขึ้นกวักเรียกฝน พระหัตถ์ซ้ายรองรับน้ำฝน ทันใดนั้นบังเกิดมหาเมฆตั้งเค้าขึ้นพร้อมกันในทุกทิศานุทิศ ด้วยพุทธานุภาพและพระมหากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ฝนได้ตกลงมาเป็น                    อัศจรรย์ยิ่ง


15. 00น.   นำคณะไปชมพิพิธภัณฑ์ชนชาติ 12 ปันนา ชมประวัติความเป็นมาของชนชาติ ไทลื้อ สิบสองปันนา ทั้งหมดจะมีอยุ่ 3 ชั้น แต่ละชั้นก็จะเล่าเรื่องราวแตกต่างกันไป18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น ภัตตาคาร พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.30 น.  นำคณะออกเดินทางไปยังลานดนตรีน้ำพุ โชว์สุดอลังการ มหัศจรรย์แสงสีเสียง ตื่นเต้นตลอดเวลา21.00 น. จากนั้นนำคณะเข้าพัก ณ โรงแรมในเมือง ( 3 ดาว )  พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเลือกซ้อปปิ้งถนนคนเดิน บริเวณใกล้ๆ โรงแรม 

 
วันที่สาม  ตลาดสดไตลื้อบ้านหนองฟอง - หมู่บ้านไทลื้อม่านเฮ้อน่า - หมู่บ้านกาหลั่นป้า - เดินถนนคนเดินเก้าจอม - ตลาดน้ำ 6ประเทศ

07.00 น.  ตื่นนอนรับอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าบริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 น.  นำทุกท่านเที่ยวชมตลาดสดไตลื้อบ้านหนองฟอง ชมวิถีชาวบ้านพื้นเมืองเดิมๆ ซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 

09.00น.   จากนั้นนำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านไทลื้อม่านเฮ้อน่า เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของไทลื้อแห่งหนึ่งอยู่นอกเมืองของเชียงรุ้ง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 4  KM. และสามารถชมบ้านเก่าๆ และวัดเก่าแก่  ของที่ระลึกต่างๆที่ตลาดหมู่บ้านนี้ได้ และได้เห็นอาหารกันกินของเผ่าไทลื้อ
               เช่นขนมจีนที่เป็นชามใหญ่ และสามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาไทยเหนือสื่อสารกับเผ่าไทลื้อได้   12.00 น.   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตราคาร

13.00 น   นำคณะไปยังเมืองฮำ  เที่ยวชมหมู่บ้านกาหลั่นป้า ชมหมู่บ้านไตลื้อ 5หมู่บ้าน ไหว้พระขอพร และชมการแสดงเล่นน้ำสงกรานต์จำลองมีโชว์การแสดงพิเศษของสาวไตลื้อและการเขียนตัวหนังสือจีนด้วยพูกัน17.00 น.   นำคณะมายังโรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น ภัตตาคาร

19.30 น.  นำคณะออกเดินทางไปยังถนนคนเดินเก้าจอมตลาดน้ำ 6 ประเทศ โชว์สุดอลังการ มหัศจรรย์แสงสีเสียง ตื่นเต้นตลอดเวลา 21.00 น. จากนั้นนำคณะเข้าพัก ณ โรงแรมในเมือง ( 3 ดาว )  พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเลือกซ้อปปิ้งถนนคนเดิน บริเวณใกล้ๆ โรงแรม 

 
วันที่ 4 : ตลาดเช้าเมืองเชียงรุ่ง – ส่งสนามบิน

07-00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหาร ในที่พัก

07.30 น. นำคณะเดินทางไปยังตลาดเช้าเมืองเชียงรุ่ง เพื่อชมวิถีชีวิตคนในเมืองและซื้อของฝาก สินค้า อาหาร อื่นๆ เป็นของฝากกลับเมืองไทย

09.00 น. นำคณะเดินทางไปยังสนามบินสิบสองปันนา เพื่อไปเช็คอินเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย

09.40 น   ตามเวลาจีน ส่งลูกค้าเหิรฟ้าสู่เชียงใหม่หรือเชียงราย โดยสายการบิน RUILI AIRLINES  เที่ยวบินที่ DR5360 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที)

11.00น.   เวลาไทย คณะเดินทางถึงสนามบินเชียงรายหรือสนามบินเชียงใหม่ จบทริปสิบสองปันนา ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย

 

 
ราคารวม :
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ /ค่าภาษีสนามบิน/ภาษีน้ำมันและค่าโหลดสัมภาระท่านละ 20 กิโลกรัม
2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ตามรายการที่ระบุ
3. ค่าห้องพักโรงแรมระดับสามดาว 2คืน
4. ค่าอาหารระดับมาตรฐาน
5. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าบัตรชมโชว์พาราณสี
7. ค่าธรรมเนียมขอวีซ่าจีนหน้าด่าน (จ่ายทุกคน)
8. น้ำดื่มวันละ 2 ขวด/ท่าน


ราคาไม่รวม :
1. ค่าน้ำหนักสัมภาระเกินพิกัด 20 กิโลกรัม/ท่าน
2. ค่ารูปถ่ายตามระเบียบขอวีซ่าจีนหน้าด่าน /150บาท/ท่าน
3. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ/400บาท/ท่าน 

เอกสารในการเดินทาง
ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง Passport ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง
ส่วนรูปถ่ายแนบขอวีซ่าจีน ใช้พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ไม่ควรเป็นรูปถ่ายในชุดข้าราชการ โดยท่านแค่ขอไฟล์รูปภาพต้นฉบับจากร้านถ่ายรูปส่งมาก่อนล่วงหน้า 5 วัน
ไม่ต้องอัดรูปเนื่องจากบริษัทฯ จะดำเนินการอัดรูปจากไฟล์ที่ส่งมาก่อนหน้านี้ และนำพาสปอร์ทตัวจริง ติดตัวมาในวันเดินทาง

การชำระเงิน
1. สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 30 วัน พร้อมชำระมัดจำ 50 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 7 วัน
2. ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน หัก 50 % ของมัดจำ

ข้อควรทราบ : การท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการ ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, หยก, ชาก้อน, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, เยื่อไผ่ ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณี เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ,การนัดหยุดงาน,ปัญหาทางการเมือง,การจลาจล,การโจรกรรม,และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
* บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์,กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน,และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ยังคงรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็น สำคัญ
* คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
*  กรณีท่านปฏิเสธ หรืองดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิ่มเติมสิบสองปันนา
  • สกุลเงินที่ใช้  เป็นสกุลหยวนเท่านั้น และสามารถแลกได้กับไกด์ท้องถิ่น (1 หยวน = 5-6 บาท) (ตามอัตราแลกเงินขณะนั้น)
  • อาหาร เป็นอาหารแบบกึ่งอาหารจีน รสชาดจืด ใครชอบทานเผ็ดตรียมน้ำพริกจากเมืองไทยไปได้ค่ะ
  • อากาศ 15-27 องศาเซลเซียส
  • เวลา ประเทศจีนเวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
  • ท่านใดมีโรคประจำตัว แนะนำยารักษาโรคไปด้วย  

 

Tag:ทัวร์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, สิบสองปันนาทัวร์, สิบสองปันนาการเดินทาง, เมืองสิบสองปันนา, บริษัททัวร์สิบสองปันนา, ท่องเที่ยวเมืองสิบสองปันนา, โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา, เที่ยวสิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, สิบสองปันนาทัวร์, สิบสองปันนาการเดินทาง, เมืองสิบสองปันนา, บริษัททัวร์สิบสองปันนา, ท่องเที่ยวเมืองสิบสองปันนา, โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา, เที่ยวสิบสองปันนา, 12 ปันนา, เมือง12 ปันนา, ทัวร์12ปันนา, สิบสองปันนา เมืองแห่งรุ่งอรุณ มนต์เน่ห์แห่งชาวไทลื้อ, ภาพทัวร์สิบสองปันนา, รวมรูปท่องเที่ยวสิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, รวมรูปสิบสองปันนาทัวร์, ภาพทัวร์สิบสองปันนา, สถานที่ท่องเที่ยวสิบสองปันนา, ข้อมูลสิบสองปันนา เชียงรุ่ง, สิบสองปันนา การเดินทาง, ทัวร์สิบสองปันนา ราคาถูก, แลนด์12ปันนา, ราคาแลนด์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2563,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2563, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2563, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2563, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย,ทัวร์สิบสองปันนา 2563, ทัวร์สิสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2563, ทัวร์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2563, ทัวร์สิสองปันนา,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2563, ทัวร์สิสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2563, ทัวร์สิสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2563,

ราคาเพียง 0.00 -

อัลบั้มภาพ 52 ภาพ

โปรแกรมท่องเที่ยวที่คุณอาจสนใจ