สิบสองปันนา คุนหมิง ทัวร์สิบสองปันนา คุนหมิง เส้นทางR3A สัมผัสชีวิต ธรรมชาติ ตามเส้นทางขุนเขาอันงดงาม เที่ยวอิ่มใจ 6คืน7วัน

ทัวร์รถไฟจีน

ทัวร์สิบสองปันนา คุนหมิง เส้นทางR3A สัมผัสชีวิต ธรรมชาติ ตามเส้นทางขุนเขาอันงดงาม สู่แดนดินนกยูง คุนหมิง

คุณหมิง – สิบสองปันนา ครบสูตร
สัมผัสวัฒนธรรม ลาวเหนือ (หลวงน้าทา) และจีนมณฑลยูนหนาน
เชียงของ – ห้วยทราย – หลวงน้าทา – เมืองหล้า – เชียงรุ่ง – คุนหมิง – ป่าหิน – เชียงของ( ไป รถ กลับ รถ / 6 คืน 7 วัน )


 
วันแรก เชียงของ – ห้วยทราย –หลวงน้้าทา – บ่อเต็น/โม่ฮาน – เมืองหล้า – เชียงรุ่ง

08.00 น. คณะพร้อมกันณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองอาเภอเชียงของ จากนั้นนาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง เรียบร้อยแล้วนำท่านนั่งรถข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาว สู่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว จากนั้นนาคณะออกเดินทางบนเส้น ถนน R3A คุนหมิง-ลาว-กรุงเทพฯ ผ่านเมืองห้วยทราย และเมืองเวียงภูคา ซึ่งเป็นเมืองเหมืองแร่ลิกไนซ์ที่สาคัญของประเทศลาว ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวลาว รวมทั้งหมู่บ้านชาวเขาเผ่าๆต่าง และป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์

12.00 น. เดินทางถึงเมืองหลวงน้ำทา พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)13.00 น. จากนั้นนาท่านออกเดินทางต่อไปยังด่านบ่อเต็น(ลาว)/โม่ฮาน(จีน) ผ่านพิธีการผ่านแดนลาว/จีน จากนั้นออกเดินทางต่อไปยังเมืองหล้า ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านสาคัญของจีนต้อนใต้(มณฑลยูนนาน)15.00 น. คณะเดินทางผ่านเมืองหล้า เพื่อเดินทางต่อไปยังตัวเมืองเชียงรุ่ง(อาเภอเมืองของสิบสองปันนา)

18.00 น. คณะเดินทางถึงเชียงรุ่ง บริการอาหารมื้อค่า (มื้อที่2) ณ จากนั้นนาคณะเข้าพักโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเลือกซ้อปปิ้งที่ถนนคนเดินทางสิบสองปันนา บริเวณใกล้ๆ โรงแรม

 
วันที่สอง เชียงรุ่ง – ซือเหมา – ผู่เอ่อร์ – โหมวเจียง – หยวนเจียง – อวี้ชี – คุนหมิง

06.00 น. ตื่นนอนรับอากาศบริสุทธิ์ พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่3) เรียบร้อยแล้ว นำคณะออกเดินทางไปคุนหมิง ผ่านถนนคุนหมิง เป็นมอเตอร์เวย์และชม วิถีชีวิตวัฒนธรรมและผลิตผลทางการเกษตรสองฝั่ง ถนน ตามถนน 6 เลนซ์ ซึ่งเจาะอุโมงค์ลอดภูเขา 30 อุโมงค์อุโมงค์ที่ 13 มีความยาว 3,373 ม. เดินทางผ่าน เมืองซือเหมาระยะทางจากสิบสองปันนาประมาณ 150 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางไป 1.30 ชั่วโมง ซือเหมา เป็นบ้านเกิด ขงเป้ง เล่าปีได้มาที่ซือเหมาถึง 3 ครั้งเพื่อเชิญขงเป้งเป็นแม่ทัพ ปัจจุบันนี้มีอนุสาวรีย์ขงเป้ง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซือเหมา เดินทางผ่านเมืองผู่เอ่อร์12.00 น. เดินทางถึงเมืองโหมวเจียง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารออกเดินทางต่อผ่าน เมืองหยวนเจียงข้ามสะพานหยวนเจียงที่ยาวและสูงในจีน และเมืองอวี้ชี ซึ่งเป็นชื่อของบุรี่ยีห้อดังของจีน

18.00 น. เดินทางถึงเมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ ของประเทศจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดู ใบไม้ผลิ ทาให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทาให้มีทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” จากนั้นนาคณะเข้าพัก ณ โรงแรม KUNMING HOTEL หรือเทียบเท่า19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) ณ ร้านอาหาร จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 
วันที่สาม ป่าหิน – วัดหยวนทง – ถ่้าจิ่วเซียง - คุนหมิง

ช่วงเช้า บริการอาหารเช้า(มื้อที่6) ณ ห้องอาหารของที่พักหลังอาหารนำท่านชมอุทยานป่าหินซึ่งเป็นที่อยู่ของชน เผ่าซาหนี แต่เดิมสถานที่แห่งนี้เคยเป็นมหาสมุทร กว้างเวิ้งว้างมาก่อนและก้นทะเลลึกล้วนเป็นชั้นหินปูน ทั้งสิ้นแต่จากการผันแปรของพื้นผิวโลกจึงเป็นสาเหตุก่อให้เกิดเป็นอุทยานป่าหินขึ้นซึ่งใช้เวลายาวนาน กว่า 270ล้านปีจึงได้เป็นป่าหินในปัจจุบันซึ่งมีความสวยงามตามธรรมชาติที่มีลักษณะแปลกตา บนเนื้อที่ กว้างใหญ่ไพศาลช่วงที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่7) ณ ห้องอาหารหลังอาหารนำท่านเดินทางเข่าสู่ตัวเมือง ระหว่างทางนำท่าน ชมหยกงามของเมืองจีนพร้อมทั้งให้ท่านได้รับคำแนะนำและวิธีการดูหยก และให้ท่านเลือกซื้อหยกไว้ เป็นของฝากล้ำค่าจากนั้นเดินทางไปชมความงามของวัดหยวนทง วัดหลวงเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและใหญ่ ที่สุดแห่งเมืองคุนหมิงและ มีประวัติยาวนานกว่า 1,200 ปีแต่ละวันจะมีผู้มาสักการะหรือเที่ยวชมมากมาย ภายในศาลมีรูปเจ้าแม่กวนอิม 24 พระหัตถ์ ให้ท่านได้นมัสการพระพุทธชินราชจาลองซึ่ง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้อัญเชิญมา ประดิษฐานไว้ ณ วัดแห่งนี้อาทิเช่น โบสถ์ไทย และ พระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์ เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่าง ไทย-จีนจากนั้นนำท่านเดินทางไปชม ถ้ำจิ่วเซียง ผ่านชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในเขตต่างๆ นาท่านชมความงามของหินงอกหินย้อย รูปร่างแปลกตาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติพร้อม นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชม ความงามของทิวทัศน์รอบๆ ถ้า ในถ้าแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกคือนั่งเรือชมความสวยงามของช่องแคบชั่งอินเสีย ทั้งสองข้างเป็นหน้าผาที่ มีความสูงถึง 150 กว่าเมตร ส่วนที่สองจะเป็นถ้าธรรมชาติซึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยของคนเผ่าน้อยในสมัยก่อน ส่วนที่สามจะเป็นถ้ำน้ำ ในถ้ำประกอบด้วยน้ำตกตัวเมียและตัวผู้อยู่ด้วยกัน สมควรแก่เวลานาท่าน เดินทางกลับสู่ตัวเมืองคุนหมิงจากนั้นนำท่านได้แวะชม โรงงานผลิตผ้าไหม อันลือชื่อของจีน วิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด

ช่วงค่ำ บริการอาหารค่ำ (มื้อที่8) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

 
วันที่สี่ คุนหมิง – หยวนเจียง – โหมวเจียง –ซือเหมา – เชียงรุ่ง

ช่วงเช้า บริการอาหารเช้า(มื้อที่9) ณ ห้องอาหารของที่พัก จากนั้นนาท่านเดินทางกลับเมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา

ช่วงเที่ยง คณะเดินทางผ่านเมืองหยวนเจียง สู่เมืองโหมวเจียง พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10) ณ ร้านอาหารช่วงเย็น เดินทางถึงตัวเมืองเชียงรุ่ง รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่11) หลังอาหารคนคณะเข้าพัก ณ โรงแรมจินเฟิ้ง(GOLDEN PHOENIX HOTEL)หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเลือกซ้อปปิ้งที่ถนนคนเดินทางสิบสองปันนา บริเวณใกล้ๆ โรงแรม

 
วันที่ห้า เชียงรุ่ง – สวนป่าดงดิบ – วัดหลวงเมืองลื้อ – โชว์พาราณาสี

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหาร (มื้อที่12) ในที่พัก

08.00 น. นำคณะเดินทางไปยังสวนป่าดงดิบ จากนั้นชมการเรียกนกยูงบินลงมาจากภูเขาจำนวนหลายร้อยตัว  ชมหมู่บ้านเผ่าอายหนี หรือเผ่าอีก้อ ชมการแสดงศิลปะชนเผ่าและการแสดงโชว์ที่น้ำตกเก้ามังกร12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่13) ณ ร้านอาหาร

13.00 น. นำท่านชมวัดหลวงเมืองลื้อ เป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในสิบสองปันนา ซึ่งบริษัทพัฒนาการท่องเที่ยวหยวน ห้าว จากัด สิบสองปันนา ยูนนานลงทุนสร้างถึง 350 ล้านหยวน เพื่อสร้างวัดนิกายหินยาน และ พระพุทธรูปยืนขนาดสูง 49 เมตร ใหญ่ที่สุดในแถบนี้ จากจุดนี้ท่านสามารถมองเห็นวิวเมืองเชียงรุ่งได้ อย่างชัดเจนจากนั้นนำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านไทลื้อ ซึ่งเป็นหมู่บ้านผลิตมีดสิบสองปันนาที่เลื่องชื่อ หลังจากนั้นให้ทุกท่านอิสระในการช้อปปิ้ง บริเวณย่านศูนย์การค้าใจกลางเมืองเชียงรุ่ง18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่14) ณ ภัตตาคาร จากนั้นเข้าชมการแสดงเมืองพาราณาสี ซึ่งเป็นการแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมอันเลื่องชื่อของสิบสองปันนา จากนั้นกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 
วันที่หก เชียงรุ่ง – สวนม่านทิง – วัดป่าเจ – หมู่บ้านไตลื้อกาหลันป้า - เมืองหล้า
07.00 น. ตื่นนอนรับอากาศบริสุทธิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่15) ณ ห้องอาหารของทางโรงแรมและเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม

09.00 น. นำท่านเดินเที่ยวตลาดเช้าเมืองสิบสองปันนา และช๊อปปิ้ง ย่านธุรกิจ10.00 น. นำคณะเดินทางไปยังสวนม่านทิง ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ท่านโจวเอินไหล  เจดีย์แปดเหลี่ยม วัดป่าเจ (ซึ่งเป็นวัดที่สาคัญในเมืองเชียงรุ่ง)

11.00 น. นำคณะออกเดินทางไปยังเมืองฮาย หรือเมืองกาหลันป้าในภาษาจีน

12.00 น. ถึงเมืองฮา รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 16) ณ ภัตราคารหงฝั้งจื้อ

13.00 น. พาท่านเยี่ยมชมโรงงานหยกของรัฐบาลสิบสองปันนา ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือผู้พิการให้มีงานทำในการเจียหยก

14.00 น. นำคณะเที่ยวหมู่บ้านกาหลันป้า ในอดีตเคยเป็นหัวเมืองฝ่ายในของอาณาจักรเชียงรุ่ง แต่เดิมเป็นพื้นที่ใช้ปลูกดอกไม้ส่งถวายให้กับพระราชวัง ปัจจุบันมีการกำหนดให้ 3 หมู่บ้าน อยู่ภายในการจัดการเดียวกันเป็นไต่เหยียน หรือหมู่บ้านไต โดยให้ชุมชนมีวิถีชีวิตเหมือนเดิม ห้ามก่อสร้างหรือมีสิ่งปลูกสร้างสมัยใหม่ และจะมีการจัดกิจกรรมตามประเพณี ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมอย่างสนุกสนาน และนำคณะนมัสการวัดสุทธาวาสสุนทร อันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคลกับคณะและตนเอง16.00 น. จากนั้นออกเดินทางไป อ.เมืองหล้า เป็นเมืองที่ใหญ่อันดับสอง รองจากเมืองเชียงรุ่ง ถึงเมืองหล้า เข้าที่พักโรงแรมจิ่นซิ่ว หรือเทียบเท่า 3 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน และให้ท่านเดินเล่น ซื้อของฝาก นัดเวลารับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 17 ) ที่ห้องอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย เดินเที่ยวห้างสรรพสินค้าที่อยู่ใกล้โรงแรม

 
วันที่เจ็ด เมืองหล้า – บ่อเต็น – หลวงน้้าทา – ห้วยทราย - เชียงของ
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่18) ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม

08.00 น. จากนั้นเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางไปยังด่านโม่ฮาน (จีน) และด่านบ่อเต็น (ลาว) ผ่านพิธีการผ่านแดนเรียบร้อยออกเดินทางไปยังเมืองหลวงน้าทา12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่19) ที่เมืองหลวงน้ำทา ( หรืออาจจะเป็นเมืองห้วยทรายหากเวลาพอ )

13.00 น. ออกเดินทางไปเมืองห้วยทราย ระหว่างทางผ่านเมืองเวียงภูคา พร้อมชมบรรยากาศของชุมชนชาวลาว

16.00 น. เดินทางถึงเมืองห้วยทราย ผ่านพิธีการผ่านแดน จากนั้นนำท่านนั่งนั้งรถระหว่างชายแดน กลับมายังเชียงของ ประเทศไทยโดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมเก็บความประทับใจ


หมายเหตุ
ส่งหนังสือเดินทาง ( Passport ) ที่มีอายุเหลือเกิน 6 เดือน นับจากวันที่จะเดินทาง พร้อมรูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 ใบ ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน มีพื้นหลังสีฟ้าเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปที่พริ้นจากคอมฯ พร้อมสาเนาบัตรประชาชน ,ที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่บ้านและ ที่ทางาน มาก่อนการเดินทาง 15 วัน

การชำระเงิน
1. สารองที่นั่งก่อนเดินทาง 15 วัน พร้อมชาระมัดจา 50 % ส่วนที่เหลือชาระก่อนวันเดินทาง 7 วัน
2. ยกเลิกการเดินทาง 3 – 5 วัน หัก 50 % ของมัดจา
3. ยกเลิกในวันเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ามัดจาทั้งหมด

ราคาเพียง 0.00 -

โปรแกรมท่องเที่ยวที่คุณอาจสนใจ