ทัวร์สิบสองปันนา มนต์เสน่ห์แห่งชาวไตลื้อ กับธรรมชาติขุนเขาอันงาดงามสู่ดินแดนแห่งนกยูง 5วัน4คืน

ทัวร์รถไฟจีน

ทัวร์สิบสองปันนา มนต์เสน่ห์แห่งชาวไตลื้อ กับธรรมชาติขุนเขาอันงาดงามสู่ดินแดนแห่งนกยูง 5วัน4คืน
 

ทริปสิบสองปันนา เชียงรุ่ง ขาไปเดินทางด้วยรถ เส้นทาง R3a ผ่านชุมชนชาวเขาเผ่าต่างๆในลาว กับธรรมชาติขุนเขาอันงดงามสู่ดินแดนแห่งนกยูง มนต์เสน่ห์แห่งชาวไทลื้อสิบสองปันนา ทัวร์เส้นทางเชียงของ – ห้วยทราย - หลวงน้ำทา - เมืองสิบสองปันนา
(เชียงรุ่ง)- เมืองหล้า - เชียงของ


วันแรก…เชียงราย-เชียงของ-ห้วยทราย-หลวงน้ำทา-บ่อเต็น/โมฮาน-เมืองหล้า

07.00น. รับคณะทัวร์รับประทานอาหารเช้าที่ร้านข้าวมันไก่ไหลำ อ.เชียงของ จ.เชียงราย08.00น. เดินทางถึงสะพาน ไทย - ลาว แห่งที่ 4 นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า - ออกเมืองเรียบร้อยแล้วนำท่านนั่งรถข้ามสะพานแม่น้าโขงสู่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว จากนั้นนำคณะออกเดินทางบนเส้นถนน R3A คุนหมิง-ลาว-กรุงเทพฯ ผ่านเมืองห้วยทราย และเมืองเวียงพูคาซึ่งเป็นเมืองเหมืองแร่ลิกไยซ์ที่สำคัญของประเทศลาว สู่เมืองหลวงน้ำทา ระหว่างทาง ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความป็นอยู่ของพี่น้องชาวลาวรวมทั้งหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆและป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์12.00น. เดินทางถึงร้านอาหารเมืองหลวงน้ำทา รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร13.30น. นำท่านออกเดินทางต่อไปยังเมืองบ่อเต็น ด่านโม่ฮาน(จีน) ทำพิธีการผ่านแดนลาว/จีน จากนั้นออกเดินทางต่อไปยัง เมืองหล้า ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญของจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน)17.00 น. นำคณะเดินทางไปยังเมืองหล้า เช็คอินเข้าโรงแรม PENG JI HOTEL ทำธุระส่วนตัว

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็นภัตตาคาร

19.30 น. พาคณะเดินเล่นซื้อของฝากตามห้างสรรพสินค้าในตัวเมืองเมืองหล้า จากนั้นเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย

 
วันที่สอง... เมืองหล้า –สวนป่าอรัญญญา– ถ้ำควายขาวแสง/ถ้ำเมืองหยวน-เชียงรุ่ง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม และเตรียมเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางไปยังเชียงรุ่ง

08.00 น.  นำคณะเที่ยวชมตลาดเช้าเมืองหล้าชมวิถีชีวิตของบ้าน09.00 น. นำท่านเที่ยวชม สวนป่าอรัญญา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งในเขตสิบสองปันนา ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองเชียงรุ่ง ห่างจากเชียงรุ่ง 134 กิโลเมตร อุทยานแห่งนี้ยังคงสภาพที่อุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้อายุหลายร้อยปีอยู่เป็นจำนวนมาก จุดที่เป็นที่สนใจสำหรับนักท่องเที่ยวคือต้นวั่งเทียนสู้ หรือ ต้นไม้ชี้ฟ้าซึ่งมีความสูง 80 เมตร สะพานเชือกแขวนที่ มีความสูง 30 เมตร และเส้นทางเดินชมป่าท่ามกลางผืนป่าธรรมชาติ การเข้าชมสวนป่าอรัญญานั้นต้องนั่งเรือผ่านจุดที่เป็น แม่น้ำลา ชื่นชมสัมผัสอุทยานป่าไม้สิบสองปันนา

12.00 น. นำท่านรับประทานอาหารเที่ยง ในเมืองหล้า

13.00น. หลังจากนั้นเที่ยวชม “เทวโลกเมืองยวน” หรือ ถ้ำควายขาวแสง/ถ้ำเมืองหยวน ประกอบด้วย ถ้ำหินงอกหินย้อย ถ้ำค่อนข้างเปิดโล่งและโอ่โถง นำท่านเดินเข้าชมภายในถ้ำที่ประดับตกแต่งผสมผสานกับ ธรรมชาติของหินงอกหินย้อยอย่าง สวยงามยิ่งนัก จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมืองเชียงรุ่ง (สิบสองปันนา)16.00 น. คณะเดินทางถึงเชียงรุ่ง เช็คอินเข้าที่พักในเชียงรุ่ง โรงแรม ทำธุระส่วนตัว18.00 น.  นำคณะรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

19.30 น.  นำคณะออกเดินทางไปยังถนนคนเดินเก้าจอมตลาดน้ำ 6 ประเทศ โชว์สุดอลังการ มหศัจรรย์แสงสีเสียงแสนตื่นเต้น และนำคณะกลับโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเลือกซ้อปปิ้งในห้าง บริเวณใกล้ๆ โรงแรม

 
วันที่สาม…สวนป่าดงดิบ-โชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนี่ -น้ำตกเก้ามังกร - สวนป่าม่านทิง - วัดป่าเจย์ - หมู่บ้านกาหลั่นป้า – โชว์ พาราณสี

07.00 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช้าพร้อมรับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 น.   นำคณะเดินทางไปยังสวนป่าดงดิบ จากนั้นชมการเรียกนกยูงบินลงมาจากภูเขาเป็นฝูงขนาดใหญ่ จากนั้นขึ้นไปชมหมู่บ้านเผ่าอายหนี่ หรือเผ่าอีก้อร่วมพิธีแต่งงานแบบชนเผ่าและร่วมเต้นรำกับสาวๆ ชนเผ่าอายหนี่ ชมการแสดงที่น้ำตกเก้ามังกร 11.00 น.   จากนั้นนำคณะชมสวนม่านทิง หรือบ้านถิ่นซึ่งเป็นสวนสาธารณะตั้งแต่สมัยก่อนที่กษัตริย์ไตลื้อใช้เดินเล่น และ พักผ่อนหย่อนใจ และยังเป็นสวนที่ท่านโจวเอินไหล มาร่วมงานประเพณีสงกรานต์กับพี่น้องชาวไตลื้อ โดยท่านแต่งชุดไตลื้อ และทางรัฐบาลสิบสองปันนาก็เลยสร้างอนุสาวรีย์ท่านไว้เป็นที่ระลึก  ชมเจดีย์ขาวและเจดีย์แปดเหลี่ยมซึ่งสร้างจำลอง ซึ่งสามารถชมและถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย11.30 น.  พาเดินชมวัดป่าเจย์ (วัดป่าเชต์มหาราชฐาน) เป็นวัดพทุธหินยาน( เถรวาส ) ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสวนม่านทิง อยู่บน เนื้อที่ 3,000 ตารางเมตรในอดีตวัดแห่งนี้ เคยเป็นวัดที่เจ้าปกครองสิบสองปันนาได้ใช้เป็นที่ไหว้พระและประกอบศาสนกิจ ภายในวัดมีวิหารอุโบสถและกุฏิซึ่งเป็นที่จำวัดของพระสงค์ รวมไปถึงอาคารที่เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยพุทธศาสนาของมณฑลยูนนานอีกด้วย วัดป่าเจย์ถือได้ว่าเป็นศาสนสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเมืองเชียงรุ่ง ในปัจจุบันมีชาวไทลื้อและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามานมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิภายในวัดอยู่ไม่ขาดสาย 12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร

13.00 น.   นำคณะไปยังเมืองฮาย เที่ยวชมหมู่บ้านกาหลั่นป้า ชมหมู่บ้านไตลื้อ 5หมู่บ้าน ไหว้พระขอพร และชมการแสดงเล่น น้ำสงกรานต์จำลอง มีโชว์การแสดงพิเศษของสาวไตลื้อและการเขียนตัวหนังสือจีนด้วยพูกัน  16.00 น.   จากนั้นให้ทุกท่านอิสระในการช้อปปิ้ง บริเวณย่านศูนย์การค้าใจกลางเมืองเชียงรุ่ง

18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น ภัตตาคาร จากนั้นเข้าชมการแสดงโชว์พาราณาสีเมืองสิบสองปันนา  ซึ่งเป็นการแสดงโชว์อันเลื่องชื่อสุดอลังการ ของสิบสองปันนา19.30 น. จากนั้นเข้าที่พัก  พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเลือกซ้อปปิ้งถนนคนเดิน บริเวณใกล้ๆ โรงแรม

 
วันที่สี่...  ตลาดสดไตลื้อบ้านหนองฟอง - หมู่บ้านไทลื้อม่านเฮ้อน่า - วัดหลวงเมืองลื้อ - พิพิธภัณฑ์ชนชาติสิบสองปันนา - ดนตรีน้ำพุกลางคืน(ไม่ได้แสดงทุกวัน) – เดินถนนคนเดินเก้าจอม

07.00 น.  ตื่นนอนรับอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 น.  นำทุกท่านเที่ยวชมตลาดสดไตลื้อบ้านหนองฟอง ชมวิถีชาวบ้านพื้นเมืองเดิมๆ ซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 

09.00น.   จากนั้นนำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านไทลื้อม่านเฮ้อน่า เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของไทลื้อแห่งหนึ่งอยู่นอกเมืองของเชียงรุ่ง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 4 กิโลเมตร และสามารถชมบ้านเก่าๆและวัดเก่าแก่ ของที่ระลึกต่างๆที่ตลาดหมู่บ้านนี้ได้ และได้เห็น อาหารกันกินของเผ่าไทลื้อเช่นขนมจีนที่เป็นชามใหญ่ และสามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาไทยเหนือสื่อสารกับเผ่าไทลื้อได้   12.00 น.   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

13.00 น.   นำท่านชม วัดหลวงเมืองลื้อ วัดนิกายหินยานหรือเถรวาท ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยศาสนาพุทธสิบสองปันนา เพื่อใช้ศึกษาพระพุทธศาสนา และแลกเปลี่ยน สืบค้นภูมิประวัติเดิมของบรรพบุรุษ ภายในมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็น พระพทุธรูปปางคนัธารราฐ พระพทุธรูปปางขอฝน(ยืน) เป็นพระพุทธรูปที่สร้างตามคติความเชื่อที่ว่า สมัยหนึ่งนครสาวัตถี แคว้นโกศล เกิดความแห้งแล้ง ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล พืชผลได้รับความเสียหาย ประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระประสงค์จะอนุเคราะห์แก่มหาชน พระพุทธองค์ทรงผ้าวัสสิก สาฎก (ผ้าอาบน้ำฝน) แล้วเสด็จไปประทับ ณ บันไดสระโบกขรณี ยกพระหัตถ์ขวาขึ้นกวักเรียกฝน พระหัตถ์ซ้ายรองรับน้ำฝน ทันใดนั้นบังเกิดมหาเมฆตั้งเค้า ขึ้นพร้อมกันในทุกทิศานุทิศ ด้วยพุทธานุภาพและพระมหากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ฝนได้ตกลงมาเป็นอัศจรรย์ยิ่ง 15.00 น.   นำคณะไปชมพิพิธภัณฑ์ชนชาติ 12 ปันนา ชมประวัติความเป็นมาของชนชาติ ไทลื้อ สิบสองปันนา ทั้งหมดจะ มีอยุ่ 3 ชั้น แต่ละชั้นก็จะเล่าเรื่องราวแตกต่างกันไป18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  19.30 น.  นำคณะออกเดินทางไปยังลานดนตรีน้ำพุ โชวส์ุดอลงัการ มหศัจรรยแ์สงสีเสียง ตื่นเตน้ตลอดเวลา 

21.00 น. จากนั้นนำคณะเข้าพักโรงแรม  พักผ่อนตามอัธยาศัย


 
 
วันที่ห้า...ตลาดเช้าเมืองเชียงรุ่ง – เมืองหล้า – หลวงน้ำทา – ห้วยทราย – เชียงของ

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าพร้อมรับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.30 น. นำคณะเดินทางไปยังตลาดเช้าเมืองเชียงรุ่ง เพื่อชมวิถีชีวิตคนในเมืองและซื้อของฝาก สินค้า อาหาร อื่นๆ เป็นของฝากกลับเมืองไทย08.30 น.   จากนั้นเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางไปยังด่านโม่ฮาน (จีน) และด่านบ่อเต็น (ลาว) ผ่านพิธีการผ่านแดนเรียบร้อยออก เดินทางไปยังเมืองหลวงน้ำทา12.00 น.   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารสบายดีหลวงน้ำทา

13.00 น.   ออกเดินทางไปเมืองห้วยทราย ระหว่างทางผ่านเมืองเวียงภูคา พร้อมชมบรรยากาศของชุมชนชาวลาว

17.00 น.   เดินทางถึงเมืองห้วยทราย น้ำท่านผ่านพิธีการผ่านแดน จากนั้นนำท่านข้ามฝั่ง กลับมายัง อ.เชียงของ จบทริปการเดินทาง ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 
เอกสารในการเดินทาง 

1. ถ่ายหน้าพาสปอตร์ของผู้ที่จะเดินทาง เพื่อที่จะเตรียมการจองทริป *เอกสารที่จะเดินทางรบกวนส่งก่อนเดินทางอย่างน้อยประมาณ 30 วันค่ะ เอกสารส่งมาได้ทางไลน์หรือทางอินบล็อคได้ค่ะ
2. รูปถ่าย (ขอเป็นรูปถ่ายจากร้าน สามารถขอไฟล์ทางร้านและนำตัวจริงมาในวันเดินทางท่านละ2ใบค่ะ (ในกรณีรูปที่ถ่ายมาไม่ผ่าน ต้องถ่ายใหม่ที่หน้าด่านเชียงของ)
3.วันเดินทางพกบัตรประชาชนตัวจริง / รูปถ่ายคนละ2ใบ และพาสปอร์ตตัวจริงค่ะ


การชำระเงิน

1. จองทัวร์ก่อนเดินทางในวันที่จองทริป พร้อมชำระมัดจำ 50% ส่วนที่เหลือชำระ ก่อนวันเดินทาง7วัน หรือชำระในวันเดินทาง
2. หากประสงค์อยากจะยกเลิกการเดินทาง ให้แจ้งทางเราให้ทราบก่อนเวลาเดินทาง 30 วัน และจะหัก 50% ของมัดจำ
3. หากยกเลิกในระยะเวลาก่อนเดินทาง 7 วันทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ามัดจำทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น


อัตรานี้รวม

1. ยานพาหนะรถรับ-ส่ง ตามที่ระบุในรายการ เชียงราย-เชียงของ-เชียงรุ่ง
2. ค่าธรรมเนียมผ่านชายแดนไทย-จีน/ ค่าทำวีซ่า
3. ค่าอาหาร 12 มื้อ / ค่าที่พัก 4 คืน ...พกัที่เมืองหล้า 1 คืน, ที่เชียงรุ่ง 2 คืน และที่รีสอร์ท 1 คืน
4. ค่าบัตรเข้าชมตามที่ระบุในรายการ
5. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์ จากประเทศไทย
6. ค่าเข้าชมการแสดงเมืองพาราณาสี
7. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 


อัตรานี้ไม่รวม

1. หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ในกรณีขอใบเสร็จ)
2. ค่าทริปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ วันละ 100 บาท / วัน / ท่าน หัวหน้าทัวร์ให้ตามความเหมาะสม
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
4. ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าลาว กรณีเป็นชาวด่างด้าว


ข้อควรทราบ : การท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมืองกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, หยก, ชาก้อน, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, เยื่อไผ่ ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิ่มเติมสิบสองปันนา

สกุลเงินที่ใช้เป็นสกุลหยวนเท่านั้น และสามารถแลกได้กับไกด์ท้องถิ่น (1 หยวน  4.50 บาท) (ตามอัตราแลกเงินขณะนั้น)
อาหาร เป็นอาหารแบบกึ่งอาหารจีน รสชาดจืด ใครชอบทานเผ็ดตรียมน้ำพริกจากเมืองไทยไปได้ค่ะ
อากาศ 15-27 องศาเซลเซียส
เวลา ประเทศจีนเวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง


(***หมายเหตุ*** )

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้า เมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณี เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการ บิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ,การนัดหยุดงาน,ปัญหาทางการเมือง,การจลาจล,การโจรกรรม,และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
* บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์,กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน,และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสมและความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ยังคงรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
* คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ


Tag:ทัวร์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, สิบสองปันนาทัวร์, สิบสองปันนาการเดินทาง, เมืองสิบสองปันนา, บริษัททัวร์สิบสองปันนา, ท่องเที่ยวเมืองสิบสองปันนา, โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา, เที่ยวสิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, สิบสองปันนาทัวร์, สิบสองปันนาการเดินทาง, เมืองสิบสองปันนา, บริษัททัวร์สิบสองปันนา, ท่องเที่ยวเมืองสิบสองปันนา, โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา, เที่ยวสิบสองปันนา, 12 ปันนา, เมือง12 ปันนา, ทัวร์12ปันนา, สิบสองปันนา เมืองแห่งรุ่งอรุณ มนต์เน่ห์แห่งชาวไทลื้อ, ภาพทัวร์สิบสองปันนา, รวมรูปท่องเที่ยวสิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, รวมรูปสิบสองปันนาทัวร์, ภาพทัวร์สิบสองปันนา, สถานที่ท่องเที่ยวสิบสองปันนา, ข้อมูลสิบสองปันนา เชียงรุ่ง, สิบสองปันนา การเดินทาง, ทัวร์สิบสองปันนา ราคาถูก, แลนด์12ปันนา, ราคาแลนด์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2563,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2563, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2563, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2563, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย,ทัวร์สิบสองปันนา 2563, ทัวร์สิสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2563, ทัวร์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2563, ทัวร์สิสองปันนา,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2563, ทัวร์สิสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2563, ทัวร์สิสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2563,

ราคาเพียง 0.00 -

โปรแกรมท่องเที่ยวที่คุณอาจสนใจ