ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง สถานที่สวยงาม อาณาจักรโบราณ หลากหลายชาติพันธุ์ ทัศนียภาพสวยงามมาก จนได้สมญานามว่า นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ 5วัน4คืน

ทัวร์รถไฟจีน

ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง สถานที่สวยงาม อาณาจักรโบราณ หลากหลายชาติพันธุ์ ทัศนียภาพสวยงามมาก จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ”

โปรแกรม คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง5วัน4คืน

เที่ยววันแรก... สนามบินสุวรรณภูมิ –คุนหมิง–ต้าหลี่

08.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทนอินเตอร์เนชั่นแนล  (TG ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน10.55 น. เหินฟ้าสู่คุนหมิง โดยสายการบินเที่ยวบินที่ TG.61214.05 น. ถึง ท่าอากาศยานนครคุนหมิง ถึงสนามบินคุนหมิง “คุนหมิง” เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณะรัฐบาลจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล มีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่า ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 6,200 ฟุต คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ ทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงามมาก จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” และมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่กว่า 26 กลุ่ม และสิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ โดยรถโค้ชปรับอากาศ ระหว่างทางจากนั้นชมถนนโบราณต้าหลี่ซึ่งเป็นถนนโบราณในสมัยอานาจักรน่านเจ้า อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัยค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นเข้าที่พักที่ต้าหลี่  ASIA STAR HOTEL หรือเทียบเท่าวันที่สอง ต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม - เมืองโบราณต้าหลี่ – เจดีย์ 3 องค์ (ผ่านชม) – ลี่เจียง – เมืองเก่าลี่เจียง-สระมังกรดำ

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านชมวัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ตามตำนานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายโดยแบกก้อนหินใหญ่ไว้ข้างหลัง เพื่อขวางทางทหารมิให้รุกรานเข้าเมืองได้ ชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในราชวงศ์ถัง เป็นวัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่งจากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ “ ต้าหลี่กู่เฉิง ” หรือ เมืองโบราณแห่งต้าหลี่ สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของ เมืองไท่เหอ อันเป็นนครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจ้า ชมซากเมืองเก่าและกำแพงเมืองโบราณ พร้อมชมหลักศิลา หนันเจาซึ่งเป็นหลักศิลาจารึกสูง 3 เมตร สร้างเมื่อปี ค.ศ. 766 ที่ได้บันทึกระบบการปกครองและเศรษฐกิจของรัฐเอาไว้ จากนั้นนำท่านผ่านชมด้านนอก “ ซานถ่า ” หรือ เจดีย์ 3 องค์ อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ที่โดดเด่นงดงามอยู่ริมทะเลสาบเอ๋อไห่ ประกอบด้วยเจดีย์สีขาวสวยงาม 3 องค์ โดยองค์กลางมีความสูงถึง 70 เมตร ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง จึงมีลักษณะเหมือนกับเจดีย์ในเมืองซีอาน ส่วนองค์เล็กอีก 2 องค์ สร้างเพิ่มเติมทีหลังในสมัยราชวงศ์หยวน ซึ่งเป็นช่วงที่พุทธศาสนากำลังได้รับความนิยมสูงสุด ในประเทศจีน เจดีย์ 3 องค์มีอายุกว่า 1,000 ปี และได้มีการบูรณะเจดีย์เหล่านี้ในช่วงปี ค.ศ.1978 ก็ได้ค้นพบโบราณวัตถุจากศตวรรษที่ 7 – 10 กว่า 600 ชิ้น ในองค์เจดีย์  นำท่านแวะเลือกซื้อกำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่าเย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ของฝากอันล้ำค่าที่ขึ้นชื่อของจีนเที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บ่าย นำท่านโดยสารรถโค้ชสู่ เมืองลี่เจียง เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม เป็นถิ่นที่อยู่ของชาว หน่าซี ถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม เช่น การมีโครงสร้างทางสังคมแบบสตรีเป็นใหญ่ นอกจากนั้นยังมีภาษาภาพสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วย  นำท่านชม เมืองเก่าลี่เจียง ชมชีวิตความเป็นอยู่แบบโบราณที่ยังคงหลงเหลือให้ได้พบเห็นในเมืองนี้ชมเมืองโบราณของชาวหน่าซี มีอายุย้อนหลังไปถึงราชวงศ์หยวนกว่า 800 ปี ได้รับประกาศจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น  “ เมืองมรดกโลก ” จากนั้นนำท่านชมศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี    พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้ท่านได้ชมการสาธิตการนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด และบำรุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ จากนั้นเดินทางสู่ “สระน้ำมังกรดำ” ชมความงามของอุทยานที่กว้างใหญ่ และน้ำในบึงที่ใสสะอาดมากจนสามารถสะท้อนภาพวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกให้เห็นได้อย่างชัดเจนในวันที่ท้องฟ้าโปร่งใส ชมบ่อน้ำมังกร ต้นไม้ร่ำรวย ฯลฯ นอกจากนั้นที่นี่ยังเป็นจุดที่ท่านสามารถมองเห็นยอดเขามังกรหยกได้อย่างงดงามและชัดเจนอีกด้วยค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ อาหารไทย จากนั้นพักที่ GRAND LIJIANG HOTEL หรือระดับเดียวกัน


วันที่สาม ลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่ )– อุทยานน้ำหยก – ต้าหลี่ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

เดินทางสู่ “ภูเขาหิมะมังกรหยก” เปลี่ยนพาหนะเป็นรถภายในอุทยาน เพื่อเดินทางสู่ จุดนั่งกระเช้าที่ระดับความสูง 4,000 กว่าเมตร “นั่งกระเช้าใหญ่”  ซึ่งท่านสามารถสัมผัสหิมะที่ปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปีอย่างใกล้ชิด ชมทิวทัศน์และดื่มด่ำกับความหนาวเย็นของธรรมชาติบนจุดที่สูงที่สุดและสวยงามที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ขึ้นยอดเขา ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย บนพื้นสีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้นดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกันสีน้ำเงินของท้องฟ้าคล้ายมังกรขาวกำลังล่องลอยอยู่บนฟากฟ้า เขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าภูเขาหิมะมังกรหยก เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารชมการแสดง “IMPRESSION LIJIANG” โชว์อันยิ่งใหญ่โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก “จาง อวี้โหมว” ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆของเมืองลี่เจียงชม “อุทยานน้ำหยก” สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของลี่เจียงสถานที่แห่งนี้เป็นหัวใจทางด้านวัฒนธรรมของชนเผ่าน่าซีกลมกลืนกับธรรมชาติที่งดงาม อันประกอบด้วยประตูสวรรค์ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ ข้างขวาเป็นพ่อข้างซ้ายเป็นแม่ และน้ำตกมังกรที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขา แบ่งได้เป็น 3 ชั้น ชั้นแรกมีชื่อว่ามังกรออกถ้ำ ชั้นที่สองมีชื่อว่ามังกรเล่นน้ำชั้นที่สามมีชื่อว่ามังกรโบยบิน และยังมีต้นไม้เทวดาซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของคนในพื้นที่ มีอายุมากกว่า 500 ปี  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองต้าหลี่ (ประมาณ  3 ชั่วโมง)ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) พักที่ต้าหลี่ ASIA  STAR HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สี่   ต้าหลี่ –คุนหมิง  –ถนนคนเดิน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   เดินทางกลับคุนหมิง ( ประมาณ 4- 5 ชม. )

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    จากนั้นมีเวลานำท่านสู่ ถนนคนเดินคุนหมิง ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกสรรเป็นของฝากค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พักที่คุนหมิง  ENJOYING  HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า  คุนหมิง –วัดหยวนทง –ส่งสนามบิน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  หลังอาหาร นำท่านชม วัดหยวนทง วัดเก่าแก่ของเมืองคุนหมิงนมัสการ พระพุทธชินราชจำลอง จากประเทศไทยที่นำมาประดิษฐานไว้โดย พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เมืองครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

15.20 น.  เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TG.613

16.35 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ


**********************************************************


ราคาเพียง 0.00 -

โปรแกรมท่องเที่ยวที่คุณอาจสนใจ