ทัวร์กุ้ยโจว-อุทยานกุหลาบพันปี ซากุระหมึ่นไร่-เผ่าม้งเขายาว6วัน5คืน

ทัวร์กุ้ยโจว


โปรแกรมทัวร์กุ้ยโจว-อุทยานกุหลาบพันปี ซากุระหมึ่นไร่-เผ่าม้งเขายาว6วัน5คืน


เที่ยววันที่หนึ่ง…กรุงเทพฯ-คุนหมิง-เมืองโบราณกวนตู้

10.55น. เดินทางลัดฟ้าสู่นครคุนหมิง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG61214.05น. ถึงสนามบินคุนหมิง จากนั้นนำท่านเดินทางเที่ยวชม พร้อมอิสระเดินเล่นช๊อปปิ้ง เมืองโบราณกวนตู้ ซิ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวช็อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม ลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุนหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัติยากรรฒของร้านค้าร้านขายแบบจีนใน สมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์แบบทิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดทิเบต เมืองโบราณกวนตู้สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ์ แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ16.00น. รับประทานอาหารเย็นเมนูพิเศษ  ขนมจีนข้ามสะพาน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเช็คอินที่โรงแรมระดับ4 พักผ่อนตามอัธยาศัย

เที่ยววันที่สอง...คุนหมิง-รถไฟความเร็วสูงสู่กุ้วโจว-ถ้ำใต้ดินจือจิน-เมืองเฉียนซี

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางไปยังสถานีรถไฟ
**หมายเหตุ : การขึ้นรถไฟความเร็วสูงห้ามมิให้มีของมีคมใส่ในกระเป๋าเดินทาง-กระเป๋าเป้ เด็ดขาด เช่น  กรรไกรตัดเล็บ / ไม้แคะหู / กรรไกรตัดกระดาษ / ที่โกนหนวด / มีดพับ / เข็มกลัด  กรุณาอย่าพกติดไปกับทริปนี้ เนื้องจากต้องนำกระเป๋าขึ้นภายในรถไฟคณะเดินทาง เจ้าหน้าที่จะสแกนกระเป๋าเมื่อพบ จะยืดใว้ทั้งหมด

09.25น. เดินทางไปยังเมืองกุ้ยโจวโดยรถไฟความเร็วสูง ขบวน 2114 ทานของว่างบนรถไฟ

13.00น. เดินทางถึงกุ้ยโจว รถรับนำท่านรับประทานอาหารกลางวันในภัตตาคาร กุ้ยโจวเป็นมณฑลหนึ่งในกลุ่มสามเลี่ยมเศรษฐกิจฟ่านจูซานเจี่ยวหรือแม่น้ำจูเจียง สามารถผลิตยาสูบได้มากเป็นอันดับ2 รองจากมณฑลยูนนาน และยังมีชื่อเสียงในการผลิตเหล้า เหมาไถ ซิ่งมีชื่อทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คือ น้ำตกหวงกว่อซู่ Huangguoshu ซิ่งเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในจีน นอกจากนี้กุ้ยโจวยังได้ชื่อว่าเป็นแหล่งไฟฟ้าพลังงานน้ำของประเทศ เนื่องจากมีแม่น้ำอู่เจียงไหล่ผ่านทั่วทั้งมณฑล ทั้งยังได้รับการขนานนามว่า เป็นทะเลถ่นหินทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เนื่องจากมีบริมาณถ่านหินมากเป็นอันดับ5 ของประเทศ มณฑลกุ้ยโจวยังมีทรัพยากรสินแร่มากกว่า110ชนิด โดยเฉพาะ ปรอท อลูมิเนี่ยม พลวงทองคำ ถ่านหินแมงกานีส และฟอสฟอรัส ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตออกไซด์ของโลหะที่หายาก คือแกลเลียม และหินผลึกใส รวมทั้งเป็นแหล่งเหมืองทองอีกด้วย แม้ว่าสภาพภูมิประเทศของมณฑลกุ้ยโจวจะไม่เอื้อต่อการทำการเกษตร แต่ภาคเกษตรกรรมของกุ้ยโจวถือว่ามีศักยภาพมาก เนื่องจากมการพัฒนาระบบชลประทานและการทำเกษตรกรรมแบบขั้นบันไดมาโดยตลอดโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตใบยาสูบซึ่งสามารถผลิตได้มากเป็นอันดับ2ของจีนรองจากมณฑลยูนนาน ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ธัญพืช เมล็ดพืชให้นำมันใบยาสูบ อ้อย ชา และผลไม้เป็นต้น16.00น. เดินทางไปชม ถ้ำใต้ดินจือจิน Jhijin cave เป็นถ้ำแห้งขนาดใหญ่ที่มีหินงอกหินย้อยมากมาย ประดับประดาตกแต่งด้วยแสงสีต่างๆสวยงาม หินงอกหินย้อยบางก้อนมีรูปร่างแปลกตาบ้างเหมือนกับ เจดีย์ กลอง และดอกไม้ ดูแล้วแปลกตาและงดงามในเวลาเดียวกัน ถ้ำจือจินได้รับการจัดอันดับให้เป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน และเป็นหนึ่งในถ้ำที่ใหญ่เป็นอันดับต้นไของโลกอีกด้วย จากนั้นดินทางไปยังเมืองเฉียนซี18.00น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นเข้าสู่ที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม...เมืองเฉียนซี-อุทยานกุหลาบพันปี-เมืองซิงเจิ้ง

7.00-8.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารขอโรงแรม จากนั้นนำท่านไปยังอุทยานกุหลาบพันปี เดินทางประมาณ1ชั่วโมง ถึงอุทยานแล้วนำท่านนั่งรถอุทยานเข้าชมความงามของกุหลาบพันปีลักษณะกุหลาบพันปีเป็นไม้พุ่ม มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Rhododendron กระจายพันธุ์ในแถบแนวเทือกเขาหมาลัยที่อยู่จากระดับน้ำทะเลนับพันเมตร โดยพบได้จนถึงจีนใต้ และเกาหลี จนถึงญี่ปุ่น (อุทยานสูงประมาณ1200เมตรจากน้ำทะเล)12.00น.รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิกภายในอุทยานฯ

13.30น. นำท่านเที่ยวชมอุทยานต่อในจุดต่างๆ อย่างเพลิดเพลิน ให้ท่านได้เห็นทุ้งเนินเขาสูงที่เป็นสีชมพูล้วนๆ สีขาวล้วนๆ จนกระทั่งเนินเขาที่มีความหลากหลายของสีสัน ที่จะทำให้ท่านตื่นตะลึงไม่รู้ลืม

15.00น. เดินทางออกจากอุทยานกุหลาบพันปีเพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองซิงเจิ้ง

17.00น. โดยประมาณ ถึงเ
เมืองซินเจิ้งพักผ่อนที่โรงแรมทำธุรส่วนตัวตามอัธยาศัย อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า18.30น . รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นเข้าที่พักพักผ่อนตามอธัยาศัย

วันที่สี่ ซิงเจิ้ง-ส่วนซากุระหมึ่นไร่-หมู่บ้านค่ายทหารราชวงศ์หมิง-เมืองเหยียนเจียว

7.00-8.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางไปยังอุทยานซากุระหมึ่นไร่ ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบหงเฟิ่งบนเนินเขาสูงที่ปลูกซากุระกว้างใหญ่ไพศาล มีถนนตัดผ่านใจกลางลานซากุระทำให้หนักทิองเที่ยวสามารถเดินทางเข้าชมได้อย่างสะดวกสบาย อีกทั้งวิวริมสองข้างทางที่มีทั้งซากุระสีชมพูอ่อนและสีโทนขาว สามารถแวะถ่ายรูปมุมต่างๆได้มากมาย ในช่วงที่ดอกซากุระผลิบานนี้จะเป็ฯช่วงที่อากาศเย็นสบายไม่ร้อนและไม่หนาวจนเกินไป อุทยานซากุระแห่งนี้มีความกว้างใหญ่ถึง2.5กีโลเมตร นอกจากซากุระแล้วยังมีการปลูกเมเปิ้ลแดง แมกโนเลีย มีดอกเชอรี่กว้างใหญ่ถึง 6000เอเคอร์ และมีดอกพีชมากกว่า3000เอเคอร์ และดอกไม้พรรณอื่นๆอีกมากมาย ให้อิสระท่านเที่ยวชมและถ่านรูปอย่างจุใจ12.00น.  รับประทานอาหารเที่ยง (แบบกล่อง)

13.00น. นำท่านเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านเทียนหลงถุนเป่า ค่ายทหารสมัยราชวงศ์หมิง เป็นหมู่บ้านโบราณย้อนยุคไปประมาณ600ปี บ้านเรือนต่างๆปลูกสร้างด้วยหินก้อนใหญ่นำมาเรียงรายทับซ้อนกันเป็นโครงสร้างที่แข็งแรง ผู้คนอาศัยอยู่อย่างเรียบง่ายและยังคงอนุรักษ์รูปแบบการใช้ชีวิตอันทรงเสน่ห์ถึงแม้เวลาจะล่วงเลยมาแล้วกว่า600ปี หมู่บ้านแห่งนี้ถูโอบล้อมด้วยกำแพงใหญ่ที่เคยใช้เป็นค่ายทหารในยุคราชวงศ์หมิงมาก่อน นำท่านผ่านเข้าสู่กำแพงเมืองโบราณเปลื่ยนบรรยากาศย้อนยุคให้ได้ถ่ายรูปกับเมืองเก่าอันมีมนตืเสน่ห์อย่างสนุกสนาน จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังอำเภอเหยียนเจี่ยว

18.00น.  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นเข้าที่พักๆผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า หมู่บ้านม้งเขายาว-เมืองฉีจิ้ง

7.00-8.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางไปยังหมู่บ้านโซก่า เป็นหมู่บ้านม้งเผ่าเขายาว ที่ชื่อว่าเผ่าเขายาวนั้น เนื่องจากผู้หญิงในหมู่บ้านจะนำไม้แหลมมาเสริมที่ผมแล้วทำเป็นหมวกผ้าพันจากลายเป็นเขาทั้งสองข้างดูแปลกตากว่าม้งเผ่าอื่นๆ ชาวม้งหมู่บ้านนี้จะยังคงรักษาวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ซิ่งทางหมู่บ้านได้พัฒนาให้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต คือผู้คนยังคงรักษาวัฒนธรรมและใช้ชีวิตแบบตั้งเดิม โดยเปิดให้หนักท่องเที่ยวได้เข้าชม12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00น. นำท่านเดินทางไปเที่ยวยัง เมืองฉีจิ้ง

18.00น. รับประทานอาหารกลางเย็น จากนั้นเข้าที่พักกๆผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่หก เมืองฉีจิ้ง-สนามบินคุนหมิง-กรุงเทพฯ

7.00น.-8.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางไปยังสนามบินคุนหมิง

12.00น. รับประทานอาหารกลางวันในร้านอาหาร ในสนามบิน

15.20น. เหินฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG613

16.30น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กลับถึงไทยโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจอัตรานี้รวม
• ค่าเครื่องบินระหว่างประเทศและภาษีสนามบิน กรุงเทพฯ-คุนหมิง / คุนหมิง-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
• ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรม
• ค่าพานหนะรับส่งและใช้ระหว่างท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
• ค่าที่พักตามที่ระบุในโปรแกรม (2ท่านต่อ1ห้อง)
• ค่าน้ำดึ่มตลอดการเดินทาง1ขวด/ท่าน/วัน (ไม่รวมน้ำดึ่มในห้องพัก)
• ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่สามารถพูดไทยได้
• ค่าอาหารมื้อหลักตอนกลางเดินทางตามที่ระบุในโปรแกรม
• ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเดินทางเข้าประเทศจีน4วันทำการ
• ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) และค่าประกันอุบัติเหตุในจีน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดที่มีการตกลงใว้กับบริษัทประกันชีวิตอัตรานี้ไม่รวม
• กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 30กก./ท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ500บาท
• ค่าทำหนังสือเดินทาง
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการเช่น ค่าเครื่องดึ่ม ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
• ค่าอาหารที่ไม่ระบุใว้ในรายการ
• ค่าค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบรีการหัก ณ ที่จ่าย 3%
• ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ จำนวน160หยวน (ตลอดทริป)
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (ทั้งนี้จำนวนขึ้นกับความพึงพอใจของท่านการจองและการชำระเงิน
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 50% ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย15วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด พร้อมกับแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ หรือส่งสำเนาพาสปอร์ตมาทางแฟ็กกซ์หรือ อีเมลล์
(ในกรณีที่ท่านโอนเงินจากต่างจังหวัด อัตตราดังกล่าวเป็นอัตราสุทธิ ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการของธานาคาร)


การยกเลิก
1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่ามัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง30วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด *ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบินที่ได้ชำระและเรียกคืนไม่ได้+ค่าตั๋วรถไฟที่ไม่สามราถคืนเงินได้
3. ยกเลิกก่อนเดินทาง15วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ50%
4. ยกเลิกก่อนเดินทาง7-14วัน เก็บค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกก่อนเดินทาง1-6วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
6. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการรันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการัยตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ***หมายเหตุ
1.บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลื่ยนแปลงรายระเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ การควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่าเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เชช่นการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระใว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศหรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือ อการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลื่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6.ราคานี้คิดตามราคา ตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯจะสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้าเปลื่ยนแปลงการบริการจากสายการบิน บริษัทฯขนส่งหรือหน่อยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ในการให้คำสัญญาใดๆแทนบริษัทฯทั้งสิ้น นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ ทางบริษัทฯจะจัดหา รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้โดยขอสงวนจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ราคาเพียง 0.00 -

อัลบั้มภาพ 27 ภาพ