ทัวร์สิบสองปันนา เยือนถิ่นล้านนา เมืองไตลื้อ พาราณสี มนต์เสน่ห์แห่งชาวไทลื้อสิบสองปันนา 4วัน3คืน

ทัวร์รถไฟจีน

ทัวร์สิบสองปันนา เยือนถิ่นล้านนา เมืองไตลื้อ พาราณสี 4วัน3คืน ทัวร์สิบสองปันนา ดินแดนล้านนาถิ่นไตลื้อ ชมวัดไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำเมืองเชียงรุ่ง ชมวัฒนธรรมประเพณี หมู่บ้านไตลื้อ ตลาด และโชว์การแสดง กับธรรมชาติขุนเขาอันงดงามสู่ดินแดนแห่งนกยูง มนต์เสน่ห์แห่งชาวไทลื้อสิบสองปันนา

สิบสองปันนา หรือ เชียงรุ่ง หรือหลายคนอาจเรียก เชียงรุ้ง ส่วนชาวไทลื้อในสิบสองปันนาเรียกว่า เจียงฮุ่ง หรือ แจ่งฮุ้งความหมายของคำว่าเชียง หรือ เจียง,แจ่ง นั้นหมายถึง เมือง : คือเมืองใหญ่ที่เคยมีกษัตรย์ปกครองมาก่อน ซึ่งคำเรียกเล่านี้มีรากฐานศัพท์จากภาษาไทยล้านนา ซึ่งรวมถึงสิบสองปันนาซึ่งครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ก็อยู่ในดินแดนของล้านนา ส่วนความหมายของคำว่า รุ่ง หรือ ฮุ่ง,ฮุ้ง นั้นหมายถึง รุ่งเช้า หรือรุ่งอรุณนั่น เอง เมื่อรวมคำสองคำเข้าด้วยกันก็จะหมายถึง เมืองแห่งรุ่งอรุณ ซึ่งความหมายนี้ ตามที่ผู้เฒ่าผู้แก่ชาวสิบสองปันนาเล่าว่าครั้งหนึ่งในพุทธการพุทธเจ้าเคยเสด็จมาถึงเมืองสิบสองปันนานี้ในเวลารุ่งเช้า ดังนั้นชาวไทลื้อจึงตั้งชื่อเมืองนี้ว่าเชียงรุ่ง หรือเจียงฮุ่ง นั้นเอง

 
 

 
 
หากพูดถึงการเดินทางไปสิบสองปันนาแล้ว มีด้วยกันหลายวิธี แต่สำหรับคนที่ไม่ต้องการความยุ่งยาก การไปทัวร์สิบสองปันนา หรือซื้อโปรแกรมนำเที่ยวก็เป็นอีกทางเลือกที่สะดวกสบาย เนื่องจาก จ่ายเท่าที่เห็นและสามารถควบคุมระยะเวลา ตลอดจนมีผู้ชำนาญในการนำเที่ยวสิบสองปันนาเอง การเดินทางไปกับทัวร์สิบสองปันนาไม่มีความยุ่งยากเลย เพราะ การเตรียมพาสปอส หรือหนังสือเดินทาง ทางบริษัทจะเตรียมให้ทั้งหมด ค่าใช้จ่ายในในเดินทาง และการผ่านแดน ไม่ว่าจะเป็นจากไทย (เชียงของ) ข้ามไปลาว หรือจากลาว ข้ามไปจีนเอง (เนื่องจากสิบสองปันนา อยู่ในจีนตอนใต้ ติดกับลาวและพม่า) ที่พักก็รับประกันได้ว่าสะดวกสบายและมีบริการที่ดีแน่นอน เรื่องที่เที่ยวไม่ต้องห่วงโปรแกรมสามารถยืดหยุ่นได้ตามคนส่วนใหญ่ในกลุ่ม..
 
วันแรก เชียงราย-เชียงของ – ห้วยทราย –หลวงน้ำทา – บ่อเต็น-โมฮาน – เมืองหล้า – เชียงรุ่ง(สิบสองปันนา)


07.00 น. รับคณะทัวร์ อ.เชียงของ รับประทานอาหารเช้า

08.00น. จากนั้นนำท่านถึงสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง เรียบร้อยแล้วนำท่านนั่งรถข้ามสะพานแม่น้ำโขง สู่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว จากนั้นนำคณะออกเดินทางบนเส้น
              ถนน R3A คุนหมิง-ลาว-กรุงเทพฯ ผ่านเมืองห้วยทราย และเมืองเวียงภูคา ซึ่งเป็นเมืองเหมืองแร่ลิกไนซ์ที่สำคัญของประเทศลาว สู่เมืองหลวงน้ำทา ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวลาว รวมทั้งหมู่บ้านชาวเขาเผ่าๆต่าง และป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์

12.00 น.   เดินทางถึงร้านอาหารเมืองหลวงน้ำทา รับประทานอาหารเที่ยง  ณ ร้านอาหาร

13.00 น.   นำท่านออกเดินทางต่อไปยังเมืองบ่อเต็น ด่านโม่ฮาน(จีน) ทำพิธีการผ่านแดนลาว/จีน จากนั้นออกเดินทางต่อไปยังเมืองหล้า ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญของจีนต้อนใต้(มณฑลยูนนาน)

14.00 น.   คณะเดินทางผ่านเมืองหล้า เพื่อเดินทางต่อไปยังตัวเมืองเชียงรุ่ง(อำเภอเมืองของสิบสองปันนา)

17.00 น.   คณะเดินทางถึงเชียงรุ่ง บริการอาหารมื้อค่ำ  ณ ภัตราคาร จากนั้นนำคณะเข้าพัก ณ โรงแรมในเมือง ( 3 ดาว )  พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเลือกซ้อปปิ้งถนนคนเดิน บริเวณใกล้ๆ โรงแรม


 
วันที่สอง  สวนป่าดงดิบ-โชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนี่ -น้ำตกเก้ามังกร - สวนป่าม่านทิง - วัดป่าเจย์ - หมู่บ้านกาหลั่นป้า - โชว์พาราณสี

07.00 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหาร ในที่พัก

08.00 น.   นำคณะเดินทางไปยังสวนป่าดงดิบ จากนั้นชมการเรียกนกยูงบินลงมาจากภูเขา เป็นฝูงขนาดใหญ่ จากนั้นขึ้นไปชมหมู่บ้านเผ่าอายหนี่ หรือเผ่าอีก้อร่วมพิธีแต่งงานแบบชนเผ่าและร่วมเต้นรำกับสาวๆ ชนเผ่าอายหนี่ ชมการแสดงที่น้ำตกเก้ามังกร 

11.00 น.   จากนั้นนำคณะชมสวนม่านทิง หรือบ้านถิ่นซึ่งเป็นสวนสาธารณะตั้งแต่สมัยก่อนที่กษัตริย์ไตลื้อใช้เดินเล่น และพักผ่อนหย่อนใจ และยังเป็นสวนที่ท่านโจวเอินไหล มาร่วมงานประเพณีสงกรานต์กับพี่น้องชาวไตลื้อ โดยท่านแต่งชุดไตลื้อ และทางรัฐบาลสิบสองปันนาก็เลยสร้าอนุสาวรีย์                   ท่านไว้เป็นที่ระลึก  ชมเจีดย์ขาวและเจดีย์แปดเหลี่ยม ซึ่งสร้างจำลอง  ชมและถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

11.30 น.  พาเดินชมวัดป่าเจย์ (วัดป่าเชต์มหาราชฐาน) เป็นวัดพุทธหินยาน( เถรวาส ) ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสวนม่านทิง อยู่บนเนื้อที่ 3,000 ตารางเมตรในอดีตวัดแห่งนี้ เคยเป็นวัดที่เจ้าปกครองสิบสองปันนาได้ใช้เป็นที่ไหว้พระและประกอบศาสนกิจ ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถและกุฏิซึ่งเป็นที่                    จำวัดของพระสงค์ รวมไปถึงอาคารที่เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยพุทธศาสนาของมณฑลยูนนานอีกด้วย วัดป่าเจถือได้ว่าเป็นศาสนสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเมืองเชียงรุ้ง ในปัจจุบันมีชาวไทลื้อและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามานมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิภายในวัดอยู่ไม่ขาดสาย 

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.    นำคณะไปยังเมืองฮำ  เที่ยวชมหมู่บ้านกาหลั่นป้า ชมหมู่บ้านไตลื้อ 5หมู่บ้าน ไหว้พระขอพร และชมการแสดงเล่นน้ำสงกรานต์จำลอง มีโชว์การแสดงพิเศษของสาวไตลื้อและการเขียนตัวหนังสือจีนด้วยพูกัน  

16.00 น.   จากนั้นให้ทุกท่านอิสระในการช้อปปิ้ง บริเวณย่านศูนย์การค้าใจกลางเมืองเชียงรุ่ง

18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น ภัตตาคาร จากนั้นเข้าชมการแสดงโชว์พาราณาสีเมืองสิบสองปันนา  ซึ่งเป็นการแสดงโชว์อันเลื่องชื่อสุดอลังการ ของสิบสองปันนา

วันที่สาม  ตลาดสดไตลื้อบ้านหนองฟอง - หมู่บ้านไทลื้อม่านเฮ้อน่า - วัดหลวงเมืองลื้อ - พิพิธภัณฑ์ชนชาติสิบสองปันนา - ดนตรีน้ำพุกลางคืน(ไม่ได้แสดงทุกวัน) - เดินถนนคนเดินเก้าจอม

07.00 น.  ตื่นนอนรับอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าบริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 น.  นำทุกท่านเที่ยวชมตลาดสดไตลื้อบ้านหนองฟอง ชมวิถีชาวบ้านพื้นเมืองเดิมๆ ซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 

09.00น.   จากนั้นนำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านไทลื้อม่านเฮ้อน่า เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของไทลื้อแห่งหนึ่งอยู่นอกเมืองของเชียงรุ้ง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 4  KM. และสามารถชมบ้านเก่าๆ และวัดเก่าแก่  ของที่ระลึกต่างๆที่ตลาดหมู่บ้านนี้ได้ และได้เห็นอาหารกันกินของเผ่าไทลื้อ
               เช่นขนมจีนที่เป็นชามใหญ่ และสามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาไทยเหนือสื่อสารกับเผ่าไทลื้อได้   

12.00 น.   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตราคาร

13.00 น.   นำท่านชม วัดหลวงเมืองลื้อ วัดนิกายหินยานหรือเถรวาท ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยศาสนาพุทธสิบสองปันนา เพื่อใช้ศึกษาพระพุทธศาสนา และแลกเปลี่ยน สืบค้นภูมิประวัติเดิมของบรรพบุรุษ ภายในมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นพระพุทธรูปปางคันธารราฐ พระพุทธรูปปางขอฝน
                 (ยืน) เป็นพระพุทธรูปที่สร้างตามคติความเชื่อที่ว่า สมัยหนึ่งนครสาวัตถี แคว้นโกศล เกิดความแห้งแล้ง ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล พืชผลได้รับความเสียหาย ประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระประสงค์จะอนุเคราะห์แก่มหาชน พระพุทธองค์ทรงผ้าวัสสิก                  สาฎก (ผ้าอาบน้ำฝน) แล้วเสด็จไปประทับ ณ บันไดสระโบกขรณี ยกพระหัตถ์ขวาขึ้นกวักเรียกฝน พระหัตถ์ซ้ายรองรับน้ำฝน ทันใดนั้นบังเกิดมหาเมฆตั้งเค้าขึ้นพร้อมกันในทุกทิศานุทิศ ด้วยพุทธานุภาพและพระมหากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ฝนได้ตกลงมาเป็นอัศจรรย์ยิ่ง 

15. 00น.   นำคณะไปชมพิพิธภัณฑ์ชนชาติ 12 ปันนา ชมประวัติความเป็นมาของชนชาติ ไทลื้อ สิบสองปันนา ทั้งหมดจะมีอยุ่ 3 ชั้น แต่ละชั้นก็จะเล่าเรื่องราวแตกต่างกันไป

18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น ภัตตาคาร พักผ่อนตามอัธยาศัย 

19.30 น.  นำคณะออกเดินทางไปยังลานดนตรีน้ำพุ โชว์สุดอลังการ มหัศจรรย์แสงสีเสียง ตื่นเต้นตลอดเวลา (การแสดงจะสลับวัน)

21.00 น. จากนั้นนำคณะเข้าพัก ณ โรงแรมในเมือง ( 3 ดาว )  พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเลือกซ้อปปิ้งถนนคนเดิน บริเวณใกล้ๆ โรงแรม 
 

 
 
วันที่สี่ เมืองหล้า – หลวงน้ำทา – ห้วยทราย – เชียงของ 

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม

08.00 น.   จากนั้นเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางไปยังด่านโม่ฮาน (จีน) และด่านบ่อเต็น (ลาว) ผ่านพิธีการผ่านแดนเรียบร้อยออกเดินทางไปยังเมืองหลวงน้ำทา

12.00 น.   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารสบายดีหลวงน้ำทา

13.00 น.   ออกเดินทางไปเมืองห้วยทราย ระหว่างทางผ่านเมืองเวียงภูคา พร้อมชมบรรยากาศของชุมชนชาวลาว

16.00 น.   เดินทางถึงเมืองห้วยทราย นำท่านผ่านพิธีการผ่านแดน จากนั้นนำท่านข้ามฝั่ง กลับมายัง อ.เชียงของ จบทริปการเดินทาง ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


 


 
อัตราทัวร์รวม
•   ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
•   ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปหน้าด่าน
•   ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย – ลาว – จีน
•   ค่าที่พัก 3 คืน ระดับ 4 ดาว+ และ 3 ดาว, อาหารมาตราฐาน 10 มื้อ
•   ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
•   มัคคุเทศก์ท้องถิ่นสื่อสารภาษาไทยและทัวร์ลีดเดอร์ จากประเทศไทย
•   ค่าเข้าชมการแสดงเมืองพาราณาสี
•   ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)


อัตราทัวร์ไม่รวม
•   ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถ
•   ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ
•   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
•   ค่าภาษีต่างๆ(ถ้ามี)
•   ค่าธรรมเนียมวีซ่าลาว สำหรับชาวต่างชาติ(ที่ไม่ใช่ชาวไทย)
•   ค่าถ่ายรูปแนบวีซ่าจีน (กรณีรูปที่ส่งมาไม่ผ่าน)


เอกสารในการเดินทาง
  1. ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง Passport ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง
  2. ส่วนรูปถ่ายแนบขอวีซ่าจีน ใช้พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ไม่ควรเป็นรูปถ่ายในชุดข้าราชการ โดยท่านแค่ขอไฟล์รูปภาพต้นฉบับจากร้านถ่ายรูปส่งมาก่อนล่วงหน้า 7 วัน
  3. ไม่ต้องอัดรูปเนื่องจากบริษัทฯ จะดำเนินการอัดรูปจากไฟล์ที่ส่งมาก่อนหน้านี้ และนำพาสปอร์ทตัวจริง ติดตัวมาในวันเดินทาง

การชำระเงิน
1. สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 30 วัน พร้อมชำระมัดจำ 50 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 7 วัน
2. ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน หัก 50 % ของมัดจำ

ข้อควรทราบ : การท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการ ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, หยก, ชาก้อน, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, เยื่อไผ่ ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น


หมายเหตุ
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณี เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ,การนัดหยุดงาน,ปัญหาทางการเมือง,การจลาจล,การโจรกรรม,และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
* บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์,กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน,และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ยังคงรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็น สำคัญ
* คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
*  กรณีท่านปฏิเสธ หรืองดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิ่มเติมสิบสองปันนา
  • สกุลเงินที่ใช้  เป็นสกุลหยวนเท่านั้น และสามารถแลกได้กับไกด์ท้องถิ่น (1 หยวน = 5-6 บาท) (ตามอัตราแลกเงินขณะนั้น)
  • อาหาร เป็นอาหารแบบกึ่งอาหารจีน รสชาดจืด ใครชอบทานเผ็ดตรียมน้ำพริกจากเมืองไทยไปได้ค่ะ
  • อากาศ 15-27 องศาเซลเซียส
  • เวลา ประเทศจีนเวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
  • ท่านใดมีโรคประจำตัว แนะนำยารักษาโรคไปด้วย 


 
Tag:ทัวร์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, สิบสองปันนาทัวร์, สิบสองปันนาการเดินทาง, เมืองสิบสองปันนา, บริษัททัวร์สิบสองปันนา, ท่องเที่ยวเมืองสิบสองปันนา, โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา, เที่ยวสิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, สิบสองปันนาทัวร์, สิบสองปันนาการเดินทาง, เมืองสิบสองปันนา, บริษัททัวร์สิบสองปันนา, ท่องเที่ยวเมืองสิบสองปันนา, โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา, เที่ยวสิบสองปันนา, 12 ปันนา, เมือง12 ปันนา, ทัวร์12ปันนา, สิบสองปันนา เมืองแห่งรุ่งอรุณ มนต์เน่ห์แห่งชาวไทลื้อ, ภาพทัวร์สิบสองปันนา, รวมรูปท่องเที่ยวสิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, รวมรูปสิบสองปันนาทัวร์, ภาพทัวร์สิบสองปันนา, สถานที่ท่องเที่ยวสิบสองปันนา, ข้อมูลสิบสองปันนา เชียงรุ่ง, สิบสองปันนา การเดินทาง, ทัวร์สิบสองปันนา ราคาถูก, แลนด์12ปันนา, ราคาแลนด์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2563,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2563, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2563, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2563, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย,ทัวร์สิบสองปันนา 2563, ทัวร์สิสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2563, ทัวร์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2563, ทัวร์สิสองปันนา,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2563, ทัวร์สิสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2563, ทัวร์สิสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2563,

ราคาเพียง 9,900.00 -

อัลบั้มภาพ 60 ภาพ

โปรแกรมท่องเที่ยวที่คุณอาจสนใจ